sobota, 06. oktober 2012

Feminizem, izobraževanje in umetnost / Feminism, education and art

Javni pogovor / Public discussion
(English version below)

Feminizem, izobraževanje in umetnost

Sodelujejo: Ana Čigon, Ana Grobler, Dr. Marina Gržinić, Alen Ožbolt, Dr. Jelena Petrović, Dr. Tanja Mastnak in Dr. Neva Šlibar

Sreda, 10. oktober 2012 ob 17:00 v Moderni galeriji v Ljubljani

Vprašanje enakosti spolov je tema, ki se danes marsikomu zdi zastarela in že zdavnaj presežena. Feministke naj bi nam enakost v preteklosti že zdavnaj izbojevale, tako da lahko današnje generacije pridobljene pravice le še nemoteno in neobremenjeno koristijo. Če se kje pokažejo še kakšne neenakosti, so te zagotovo le problem posameznice/ka. Pa je temu res tako? Statistični podatki na številnih področjih še vedno kažejo na velike razlike, ki bi jih v vsakdanjem življenju lahko zaznale/i tudi kot posameznice/ki, če bi bili za te neenakosti dovolj senzibilizirani. Če smo na neko stanje navajeni oz. je neko stanje stalno prisotno, se nam bo to najverjetneje zdelo tudi najbolj naravno in torej neproblematično. Če smo vajene/i v politiki videti bistveno več politikov kot političark, se nam bo to zdelo normalno; če smo v muzejih vajene/i videti bistveno več umetnic kot umetnikov, se nam bo to nesorazmerje zdelo neproblematično, celo sprejemljivo. Proces je tudi obraten – dojemanje stvari kot naravno dejstvo to isto stanje tudi obnavlja. Za družbene in politične spremembe so zato potrebni kontinuirana analiza stanja in aktivni ukrepi za izboljšanje razmer. 
Aprila letos je bilo Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, eni naših najpomembnejših institucij, ki skrbi za izobraževanje umetnic in umetnikov, poslano javno pismo z nekaj vprašanji glede prisotnosti feminističnih tem in prisotnosti profesoric na akademiji. Na javnem pogovoru si bomo zato v navezavi na to pismo postavili vprašanja, kot so: Kaj uporabnega nam lahko statistika pove o položaju žensk v umetnosti? Katere ustvarjalce/ke in katere vsebine umetniški kanon poveličuje in katere najraje pozablja in kaj nam vse to lahko pove o splošnih družbenih in političnih razmerah? Kakšna je vloga izobraževanja pri spreminjanju razmer in kakšne oblike izobraževanja o feminističnih temah lahko najdemo pri nas? (Ana Čigon)

Javni pogovor o feminizmu, izobraževanju in umetnosti bo oblikovan v dveh sklopih. V prvem nam bodo svoja mnenja o zgoraj opisani problematiki predstavili Ana Grobler, dr. Marina Gržinić, Alen Ožbolt, dr. Jelena Petrović, dr. Tanja Mastnak in dr. Neva Šlibar. V drugem pa sledi razprava, h kateri vabimo širšo publiko. Pogovor bo povezovala Ana Čigon.

Organizacija: Mesto žensk, v sodelovanju z Moderno galerijo.
Vabilu se pridružujemo tudi Rdeče zore.

Povezava na vabilo na spletni strani Mesta žensk.  

***

Public discussion

Feminism, Education and Art

Panelists: Ana Čigon, Ana Grobler, dr. Marina Gržinić, Alen Ožbolt, dr. Jelena Petrović, dr. Tanja Mastnak and dr. Neva Šlibar
Today, gender equality is a subject considered by many to be obsolete. The feminists supposedly fought our equity quite some time ago, and so the present generation can exercise the rights they have acquired in an undisturbed and unburdened manner. In the event that some inequalities still occur, then these must be an individual's problem. But is this truly the case? In many areas, the statistical data demonstrates major differences that individuals – if aware enough – can perceive in everyday life. When accustomed to a certain condition – if present constantly – then we will most likely find it almost natural, and therefore not an issue. If we are used to seeing a lot more men than women politicians, we'll consider it normal; if we are used to seeing significantly more womenthan men artists in museums, we won't consider this disproportion an issue, but acceptable. The process is also reversed – things perceived as a fact of nature are self-perpetuated. Therefore social and political changes require an ongoing analysis of such a condition and active measures for improvement.

This April, a public letter was sent to the Academy of Fine Arts and Design – one of the most important institutions in Slovenia in the field of art education – posing questions regarding feminist issues and female professors at the Academy. In relation to this letter, the public discussion will ask questions: What useful can we learn from statistics on the situation of women in art? Which artists of both genders, and which subjects, does the artistic canon praise, and which does it avoid, and what does this tell us about general social and political conditions? What role does education have in condition changing and what forms of education on feminist issues can be found in our country? (Ana Čigon)

This public discussion on feminism, education and art will be held in two blocks. In the first, their views on the above mentioned topics will be presented by Ana Grobler, Dr Marina Gržinić, Alen Ožbolt, Dr Jelena Petrović, Dr Tanja Mastnak and Dr Neva Šlibar. This will be followed by a debate open to the public. The discussion will be moderated by Ana Čigon.

Organisation: City of Women; In collaboration with: Museum of Modern Art.
The discussion will be held in Slovene.


Ni komentarjev: