četrtek, 12. april 2007

Narobe? Nova GLBTIQ revija!

Pred kratkim je izšla nova in brezplačna GLBTIQ revija v slovenščini!

Revijo, ki je naslednjica Legebitrinih oznanil, izdaja Društvo informacijski center Legebitra. Dostopna je tudi v GLBT organizacijah, klubih Monokel in Magnus, na info točkah in pred Lezbično knjižnico. Če je ne najdete, pišite na: legebitra@siol.net

Na spletni strani Kluba Monokel si lahko ogledate vsebino prve številke: http://www.klubmonokel.com/

SMEJ SE GLASNO! Poziv k sodelovanju za avtorice stripov

Mesto žensk in revija Stripburger nagovarjata stripovske avtorice:

Smejmo se glasno! Takrat, ko se prepričujemo, da je ta svet najboljši med vsemi možnimi svetovi. Smejmo se resničnosti, ki jo prežema navidezni smisel, kajti smeh odkriva nesmisel, moti in odpira možnosti za spremembe. Lahko je burkast, grozljiv, tih, ciničen, samoironičen, sarkastičen, provokativen, plehek, grohoten, pritajen, zahrbten, odkrit ali nelagoden; ko ga slišimo, se nam zamajejo tla pod nogami.

Programsko izhodišče 13. mednarodnega festivala sodobnih umetnosti Mesto žensk predstavlja tema 'humor'. Humorja ne želimo zgolj 'kartirati' po vrstah (družbeno-kritični, črni, nacionalni, samoironični, fantastični, gender-specifični ipd.), ampak ga povezati z aktualnimi družbenimi in političnimi funkcijami. Oba – humor in umetnost – namreč dovoljujeta, da se izreče in udejani 'nedovoljeno'. Predstavljata nepogrešljivi komunikacijski kod za (potencialno) konfliktne in kočljive teme, hkrati pa prav skozi to poigravanje ohranjata navidez neizbežni status quo.

Smejmo se, četudi kaj ni smešno in se druge ne smejijo! Zahtevajmo, iščimo in najdimo humor in umetnost, čeprav se zdi, da so ostali samo še gospodarji in hlapci, tajnice in direktorji, naši in njihovi, zbiralci točk zvestobe, rezki osvežilci zraka, vojne za mir in virtualni denar. Če bodo naš smeh osmislili, se smejmo dalje. Smejmo se smislu našega smeha.

Tematski blok 46. številke revije Stripburger, ki nastaja v sodelovanju z Mestom žensk, bo namenjen predstavitvi avtoric, ki v svojih delih skozi prizmo humorja obravnavajo družbeno kritične in druge aktualne teme.

Vse, ki vas sodelovanje zanima, pošljite svoja dela (do pet črno-belih A4 strani – v primeru, da bi rade poslale strip v barvah, nas prej kontaktirajte) do 10. avgusta 2007 na elektronski naslov: burger@mail.ljudmila.org


Stripburger: www.stripburger.org

13. Mednarodni festival sodobnih umetnosti - Mesto žensk, 3. - 13. oktober 2007 www.cityofwomen.org

LAUGH OUT LOUD! Call for Submissions - for female comic artists

City of Women in collaboration with Stripburger comics magazine

Let’s laugh out loud - when we try to convince ourselves that this is the best of all possible worlds! Let’s laugh at the reality which is permeated by apparent sense, because laughter reveals nonsense, it disrupts and opens up possibilities for change. It might be ludicrous, dreadful, quiet, cynical, self-ironic, provocative, shallow, roaring, hidden, malicious, frank or uncomfortable; when we hear it, it rocks the ground under our feet.

The premise and programme of the 13th City of Women International Festival of Contemporary Arts is based on the subject of 'humour'. It is not our intention to merely 'map' humour by type (socially-engaged, black, national, self-ironic, fantasy, gender-specific, etc.), but to relate it to its actual social and political functions. Both, humour and art, permit the ‘impermissible’ to be portrayed and stated. Both represent the indispensable communication code for subjects which are potentially controversial or ticklish, while at the same time - by way of the humorous and light-hearted - the apparently inevitable status quo is maintained.

Let’s laugh even if something is not funny, and others don't laugh. We should ask, seek and find humour and art - although it may seem that all that's left are masters and servants, secretaries and directors, ours and theirs, loyalty point collectors, sharp air refreshers, wars for peace and virtual money. If they give meaning to our laughter, we should carry on laughing. Let’s laugh at the meaning of our own laughter.

The focus of 46th edition of comics magazine Stripburger, made in collaboration with City of Women, is going to be women authors’ comics who deal with socially engaged and other relevant issues through the prism of humour.

All those interested in participation please send your work (max. five black-and-white A4 pages – if you want to send comics in colour, please contact us first) by August 10th 2007 via the following e-mail address: burger@mail.ljudmila.org


Stripburger: www.stripburger.org

13. International Festival of Contemporary Arts - City of Women - Ljubljana, Slovenia
3rd - 13th October 2007: www.cityofwomen.org